Παιδαγωγικές επιδιώξεις με την ευκαιρία του νέου διδακτικού έτους

Παιδαγωγικές επιδιώξεις με την ευκαιρία του νέου διδακτικού έτους::

  • Η δημιουργία παιδαγωγικού περιβάλλοντος
  • Η ενθάρρυνση της επικοινωνίας,  της ομαδικότητας και της συνεργασίας  όλων των μελών της σχολικής κοινότητας
  • Η ισόρροπη ανάπτυξη γνωστικών, συναισθηματικών και κοινωνικών δεξιοτήτων
  • Η ενθάρρυνση της αυτοβελτίωσης όλων
  • Η προώθηση της δημιουργικότητας
  • Η παιδαγωγική της ένταξης σε ένα σχολείο ανοιχτό και δημοκρατικό
  • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου